Giải hệ phương trình bậc nhất – Bản full

Program He_phuong_trinh_bac_nhat; Var a,b,c,d,p,q,r:Real; Begin Writeln(‘GIAI HE PHUONG TRINH BAC NHAT’); Writeln(‘ aX + bY = c’); Writeln(‘ pX + qY = r’); Writeln(‘—————————–‘); Write(‘Nhap a= ‘); Readln(a); Write(‘Nhap b= ‘); Readln(b); Write(‘Nhap c= ‘); Readln(c); Write(‘Nhap p= ‘); Readln(p); Write(‘Nhap q= ‘); Readln(q); Write(‘Nhap...

Viết ct nhập từ bàn phím 10 số. Tính & xuất tích của 10...

Cách 1: (Dùng vòng lặp for) program tich10so; uses crt; var n,i,a:integer;       tich:longitn; begin       clrscr;       writeln(‘Nhap so thu 1:’);       readln(a);       tich:=a;       for i:=2 to 10 do       begin       writeln(‘Nhap so thu :’,i);       readln(n);       tich:=tich*n;       end;...