Làm thế nào để sửa #DIV/0! lỗi

(KTMV – Kiến Thức Mẹo Vặt) – Áp dụng Cho: Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 cho Mac.

QUAN TRỌNG:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Excel xuất hiện lỗi #DIV/0! khi số chia bằng không (0). Điều này xảy ra khi bạn nhập công thức đơn giản giống như =5/0, hoặc khi công thức tham chiếu đến một ô bằng 0 hoặc để trống theo ảnh thể hiện ở đây.

Làm thế nào để sửa #DIV/0! lỗi

Để sửa lỗi này, bạn hãy thực hiện như sau:

  • Hãy chắc chắn số chia trong hàm hoặc công thức không phải là ô bằng không hoặc ô trống.

  • Thay đổi tham chiếu ô trong công thức sang một ô khác mà không có một bằng không (0) hoặc giá trị trống.

  • Nhập #N/A vào ô có tham chiếu là số chia trong công thức mà sẽ thay đổi kết quả của công thức thành #N/A để chỉ rõ giá trị số chia không có.

Nhiều lần #DIV/0! lỗi không thể tránh vì công thức của bạn đang chờ nhập từ bạn hoặc người khác. Trong trường hợp đó, bạn không muốn thông báo lỗi để hiển thị ở tất cả, để có một vài phương pháp xử lý lỗi bạn có thể dùng để bỏ lỗi trong khi bạn chờ đầu vào.

Đánh giá mẫu số cho 0 hoặc không có giá trị

Cách đơn giản nhất để bỏ #DIV/0! lỗi là sử dụng hàm IF để đánh giá sự tồn tại của mẫu số. Nếu đó là 0 hoặc không có giá trị, sau đó hiển thị 0 hoặc không có giá trị là kết quả công thức thay vì #DIV/0! giá trị lỗi, nếu không tính toán công thức.

Ví dụ, nếu công thức trả về lỗi là = A2/A3, hãy dùng =IF(A3,0,A2/A3) để trả về 0 hoặc =IF(A3,A2/A3,””) để trả về chuỗi trống. Bạn cũng có thể hiển thị một thông báo tùy chỉnh như thế này: = IF (A3, A2/A3, “Nhập cần thiết”). Hàm QUOTIENT từ ví dụ đầu tiên bạn sẽ dùng =IF(A3,QUOTIENT(A2,A3),0). Điều này cho Excel biết IF (A3 tồn tại, sau đó trả về kết quả của công thức, nếu không bỏ qua thư).

Làm thế nào để sửa #DIV/0! lỗi

Sử dụng IFERROR để bỏ #DIV/0! lỗi

Bạn cũng có thể ngăn chặn lỗi này bằng lồng các hoạt động của phép chia bên trong hàm IFERROR. Một lần nữa, dùng A2/A3, bạn có thể dùng =IFERROR(A2/A3,0). Điều này cho Excel biết nếu công thức đánh giá một lỗi, sau đó trả về 0, nếu không trả về kết quả của công thức.

Đối với phiên bản Excel trước Excel 2007, bạn có thể dùng phương pháp IF(ISERROR()): =IF(ISERROR(A2/A3),0,A2/A3) (hãy xem là hàm).

Lưu ý: phương pháp IFERROR và IF(ISERROR()) là xử lý lỗi chăn, trong đó họ sẽ bỏ tất cả lỗi, không chỉ #DIV/0!. Bạn cần để đảm bảo rằng công thức của bạn hoạt động đúng cách trước khi áp dụng bất kỳ xử lý lỗi, nếu không bạn có thể không nhận ra rằng công thức của bạn không hoạt động như mong muốn.

MẸO: Nếu bật tính năng kiểm tra lỗi trong Excel, bạn có thể bấm Ảnh Nút kế bên ô hiện lỗi. Bấm vào Hiện các Bước Tính toán nếu bước này sẵn sàng và chọn giải pháp hiệu quả cho dữ liệu của bạn.

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể nào không?

Bài đăng câu hỏi trong diễn đàn cộng đồng của Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel.

GHI CHÚ: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

 

Nguồn: QuanTriMang-Kiến Thức Mẹo Vặt

You may also like...