Tin Học: Góc học tập

Góc học tập – Nghiên cứu Tin HọcMục conHot

Cấp trung học
Giành cho học sinh cấp II (Trung Học Cơ Sở).
Δ Lớp 6Δ Lớp 7Δ Lớp 8Δ Lớp 9

4 
Cấp phổ thông
Giành cho học sinh cấp III (Trung Học Phổ Thông). 
Δ Lớp 10Δ Lớp 11Δ Lớp 12
3
Bậc đại học, cao đẳng
Giành cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng.
1
Chứng chỉ A
Các tài liệu học về chứng chỉ tin học A.
1 

Chứng chỉ B
Các tài liệu học về chứng chỉ tin học B.

1

Chứng chỉ C
Các tài liệu học về chứng chỉ tin học C chuyên nghiệp.

1 
Chứng chỉ MOS
Các tài liệu học về chứng chỉ tin học MOS quốc tế (Microsoft Office Specialist).
1
Chứng chỉ IC3
Các tài liệu học về chứng chỉ tin học IC3 quốc tế (Digital Literacy Certification). Gồm 2 phiên bản IC3 GS3 và IC3 GS4. 
Δ IC3 GS3Δ IC3 GS4
2
loading...